vakken wil met dit schrijven aanmoedigen om deze projecten ruimer en gul te delen met collega’s overal in Vlaanderen. Het platform KlasCement is daar uitstekend voor geschikt. Dit platform is goed bekend bij leerkrachten en wordt frequent geconsulteerd. https://www.klascement.net/ 

Mits enkele afspraken (o.m. auteursrecht) kunnen ILC-projecten via dit kanaal gedeeld worden. Wanneer veel projecten gedeeld worden wil KlasCement ons helpen om ordening aan te brengen in de veelheid. Enkele keren per jaar wil de inspectie-begeleiding LBV geselecteerde projecten op de eigen website overbrengen voor een nog sneller vinden van suggesties.

 Enkele gegevens die het uitwisselen kunnen bevorderen wanneer je een project op KlasCement plaatst.

 

Geef in de titel kort weer wat een zoekende collega kan helpen:

  • Voorbeelden:

-    ILC 15 – project 1ste graad nav Schrijf ze vrij dag AI
-    ILC 9 – project 3de graad lager onderwijs – LBV bij elkaar op bezoek
-    ILC 18 + 21 + 22 + 23 – project 5de SO – stereotyperingen in de media opsporen, bespreken en weerleggen op constructieve manier in gesprek met media-makers

 Doelgroep

Onderwijsnet, onderwijsniveau, landelijke situering, mate van LB-diversiteit op school, 

  • Voorbeelden: GO! lagere school stedelijke context grote LB-diversteit// Katholiek buitengewoon lager onderwijs provinciestad - weinig LB diversiteit// joodse school SO stedelijke context// Katholieke technische school randstad – grote LB-diversiteit// ..

Met en voor wie?: Leerjaar/graad/richting

  • Voorbeelden: met de ganse school (1ste-6de leerjaar) – 150 lln // met alle lln van 4 ASO – 100 lln // met de lln van het 2de leerjaar – 34 lln // met alle lln van de eerste graad – 450 lln // …

Gegevens over project

Competentie(s) die we expliciet nastreven. Noteer nummer en omschrijving ILC

Voorbeeld:  ILC 15: verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen.

Competentie(s) die impliciet aan bod komen? Noteer nummer en omschrijving

Voorbeeld: 12 herkent en benoemt de levensbeschouwelijke kleuring van gedachten, gevoelens, ervaringen, waarden en normen bij zichzelf en anderen.+ 14: luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing + 20: de rol van levensbeschouwingen voor zichzelf en de samenleving + 23: oefent ILD en ILS als noodzakelijke vaardigheid voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving.

Omschrijf kort en bondig hoe het project opgezet wordt en hoe de ILC gerealiseerd wordt (eventueel hoe dit gecheckt wordt)

Voorbeeld: Elke groep lln ontvangt een identiteitskaart (bron AI) met het verhaal van een mens die omwille van de levensbeschouwelijke identiteit of keuze wordt uitgesloten of vervolgd. Via rollenspel wordt dit verhaal aan de ganse klas getoond. We verwoorden wat we hierbij voelen/denken en de mate waarin dit verschilt met onze medelln. We verkennen wat in ons denken en voelen gegrond is in onze LB. Leerkrachten LBV brengen dit in verband met de LB-tradities. We bespreken hoe uitsluiting/vervolging voorkomen of gestopt kunnen worden.

Leerlingenactiviteit is belangrijk bij de ILC-projecten, hoe wordt dit bevorderd?

Voorbeeld: Het blijft niet bij het lezen van de dossiers van AI, de lln spelen het levensverhaal na en gaan daarover in gesprek

Hoe wordt doelgerichtheid vastgehouden?

Voorbeeld: waar nodig helpen leerkrachten met maken van onderscheid tussen persoonlijke visies &, standpunten van overheden, tussen sociaal-culturele en levensbeschouwelijke zaken.

 

 Voeg zo mogelijk documenten toe met de concrete uitwerking

Voeg eventueel aandachtspunten toe