Als uw kind u vraagt: 'wat betekent dit gebruik?', antwoord dan... (Ex. 12,26)

In de Bijbel neemt geloofsonderricht een grote plaats in. Ouders vertellen het hun kinderen en zo worden de bijbelse verhalen een deel van hun geestelijke bagage. In onze samenleving krijgt het onderwijs een steeds grotere rol toebedeeld bij de vorming en opvoeding van onze kinderen. En daar hoort ook geloofsonderricht bij. 

 

 

 

 

De levensbeschouwelijke vakken staan door hun doelstellingen op een andere wijze tegenover leerlingen dan de algemene, technische of beroepsvakken. Binnen het vormingsproces van de leerlingen staat in het levensbeschouwelijk onderwijs immers naast kennis- ook waardenoverdracht en attitudevorming centraal. In de lessen wordt ook ingegaan op actuele onderwerpen en kan - met mate en binnen het deontologisch kader - ingespeeld worden op persoonlijke vragen en problemen van de leerlingen. Op die manier bieden de levensbeschouwelijke vakken in het algemeen en PEGO in het bijzonder een toegevoegde waarde aan het onderwijs en de vorming van de jonge mens.

Onze specifieke bijdrage in een pluralistische maatschappij - op een pluralistische school - bestaat erin dat wij een levensbeschouwelijke zinaanbod aan de leerlingen proberen mee te geven vanuit protestants-evangelische hoek. Hierbij is het van groot belang dat de leerlingen voortdurend gestimuleerd zal worden om over het aangebodene na te denken, en wel met een open en opmerkzame geest, gekenmerkt door een positief kritische ingesteldheid. Onze lessen vormen zo een bijdrage tot de opbouw van een democratische samenleving, waarin verscheidenheid als een verrijking kan ervaren worden, terwijl onverdraagzaamheid en fundamentalisme gecounterd worden door respect voor ieder mens, ook als zijn denken en waardebeleving anders is. Hierbij staat een vorm van integratie centraal, waarbij de eigenheid en de specificiteit van de eigen invalshoek niet wordt prijsgegeven. Kortom: 'eenheid in de verscheidenheid' zien wij als een hoogstaand en na te streven ideaal.

Om dit te kunnen bereiken is het in de eerste plaats belangrijk dat de leerlingen zich op hun gemak voelen in de les en een zekere vertrouwensrelatie met de leerkracht kunnen opbouwen. Op die manier vormen deze twee lesuren per week een soort rustpunt en reflectiemoment in het woelige schoolleven met dikwijls overbevolkte klassen.

Oh ja, heeft dit misschien uw interesse gewekt en wilt u leerkracht worden ? U kunt hier een formulier voor kandidaatstelling downloaden. Het (e-mail)adres om de kandidaatstelling ingevuld terug te zenden, vindt u op het formulier.

De grondslag van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO) is de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Toegepast op het onderwijs worden volgende uitgangspunten gehanteerd:

Geloof en kerk
Het geloof zoals het beleden wordt in de vroegchristelijke belijdenisgeschriften en gezien in het licht van de Reformatie heeft de Bijbel als grondslag.
Dit geloof impliceert een relatie met God, het navolgen van Jezus Christus en het aannemen van een bijbelse leer. Het geloof is belangrijk voor heel het leven, dus ook voor opvoeding en onderwijs.
Het PEGO erkent en respecteert de verschillende protestants-evangelische geloofsopvattingen. Het komt niet in de plaats van kerkelijk onderricht of catechese. Beide vormen zijn complementair.

Mens, schepping en maatschappij 
Elk mens is uniek en waardevol, geschapen naar Gods beeld tot een leven in relatie met God en de medemens. Zijn opdracht is rentmeester te zijn van Gods schepping. Door de zonde is de relatie met de Schepper verstoord, maar in Jezus Christus biedt God verlossing en herstel aan. In de gebroken schepping is de christen geroepen om op een positief kritische en constructieve wijze deel te nemen aan het maatschappelijk leven en zo daarin tekens van Gods koninkrijk op te richten. De uiteindelijke bestemming van de mens is deelgenoot te zijn van dit koninkrijk.

Onderwijs en opvoeding
De verantwoordelijkheid voor de opvoeding berust principieel bij de ouders. Het onderwijs in de plaatselijke gemeente en het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs dienen de opvoeding kritisch te ondersteunen.
Het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs wil kinderen en jongeren helpen bij hun groei naar volwassenheid, hun identiteitsontwikkeling en maatschappelijk functioneren en het vinden van antwoorden op levens- en zingevingsvragen.

Subcategories