Elke gemeente-, stads-, provincie-en gemeenschapsschool (lager of secundair onderwijs van het GO!) is wettelijk verplicht PEGO als keuzemogelijkheid aan te bieden. Bij de eerste inschrijving in een school moet de directie u een keuzeformulier laten invullen. Deze keuze geldt in principe voor de hele schoolcarrière. Wijziging van keuze is niet mogelijk in de loop van het schooljaar. Enkel kan men in juni een keuzewijziging aanvragen voor het daarop volgende schooljaar.

PEGO wordt gegeven in het LO, in alle richtingen van het ASO, TSO, KSO en BSO, maar ook in het Lager en Buitengewoon Onderwijs. Het PEGO staat open voor iedereen, ongeacht de kerkelijke of levensbeschouwelijke achtergrond.
U bepaalt voor ongeveer 80 uur per schooljaar welke vorming uw kind op school krijgt. De leerkracht PEGO reikt bouwstenen aan om te komen tot een christelijke levensbeschouwing: een verrijking voor uw kind en voor de samenleving!
In het PEGO zijn leerkrachten van diverse protestants-evangelische kerken werkzaam. Respect voor de overtuiging van de leerlingen en hun ouders is gewaarborgd. Leerkrachten werken op grond van een uitgebreid leerplan, goedgekeurd door het comité PEGO.
Meer vindt u hieronder en via de links in het menu.

Keuze van een levensbeschouwelijk vak
In de officiële scholen voor lager en secundair onderwijs met volledig leerplan, omvat het lesrooster per week ten minste twee uren levensbeschouwing. Onder deze levensbeschouwelijke vakken wordt verstaan: het onderricht in de katholieke, protestants-evangelische, anglicaanse, orthodoxe, islamitische of israelitische godsdiensten en in de niet-confessionele zedenleer.

Officiële scholen
Officiële scholen zijn die onderwijsinstellingen die opgericht zijn door de Staat (het Gemeenschapsonderwijs), de provincies, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten of door enig ander publiekrechtelijk persoon. De scholen die niet officieel zijn, worden vrije scholen geheten.

Bij de eerste inschrijving van het kind dient het gezinshoofd, de voogd of degene aan wiens hoede het kind is toevertrouwd, via een keuzeformulier dat door de directie van de school moet worden voorgelegd, voor het kind een cursus in één van de levensbeschouwelijke vakken te kiezen. Het gezinshoofd wordt door de wet geheel vrij gelaten in zijn of haar keuze. Het is de school streng verboden in dit opzicht enige drukking op hem of haar uit te oefenen.

Elke officiële school is wettelijk verplicht protestants-evangelische godsdienst als keuzemogelijkheid aan te bieden. Zelfs al wordt er maar voor één leerling PEGO aangevraagd, toch is elke gemeente-, stads-, provincie- en gemeenschapsschool verplicht de cursus in te richten. Dit geldt voor de lagere en de middelbare scholen én in alle studierichtingen en onderwijsvormen (ASO, TSO, KSO, BSO, BuLO, BuSO).

Indien uw kind voor het eerst PEGO wil volgen, kan u bij de inschrijving deze cursus aanvragen. Uw aanvraag mag niet geweigerd worden.

Binnen het kader van zijn specifieke opdracht moet de leerkracht protestants-evangelische godsdienst een algemeen opvoedende invloed uitoefenen, zowel in zijn eigen lessen als binnen het gehele schoolgebeuren. Hij of zij gaat op respectvolle manier om met verschillende standpunten binnen het protestants-evangelisch erfgoed en zal trachten deze zo objectief mogelijk te formuleren. Desgevraagd mag hij zijn eigen visie verwoorden.

De leerkracht PEGO is gedoopt en belijdend lid van een protestants-evangelische kerk of gemeente. Hij geeft les vanuit zijn geloofsovertuiging met respect voor de hem toevertrouwde leerlingen, hun standpunten en hun familiale en sociale context.De leerkracht PEGO vertegenwoordigt niet de denominatie of strekking waartoe hij behoort, maar is ertoe gehouden op respectvolle wijze om te gaan met de opvattingen van de leerlingen en hun ouders en met hun familiale en sociale context zonder zijn eigen opvattingen op te dringen.

Van de leerkracht PEGO wordt verwacht ook buiten zijn eigen lesuren een positieve bijdrage te leveren aan het geheel van het schoolgebeuren: als het goed is, ervaart het schoolteam zijn of haar aanwezigheid als een verrijking.

Zoals iedere leerkracht heeft ook de leerkracht PEGO een discretie-plicht (gewoonlijk beroepsgeheim genoemd). Dat wil zeggen dat alle vertrouwelijke informatie over leerlingen en hun families die men in het kader van zijn onderwijsopdracht verneemt, binnen de schoolmuren dient te blijven. Ook de besprekingen in de (delibererende) klassenraad vallen hieronder. Wel is er meldingsplicht bij de bevoegde instanties van gevallen van kindermishandeling en dergelijke.