Binnen het kader van zijn specifieke opdracht moet de leerkracht protestants-evangelische godsdienst een algemeen opvoedende invloed uitoefenen, zowel in zijn eigen lessen als binnen het gehele schoolgebeuren. Hij of zij gaat op respectvolle manier om met verschillende standpunten binnen het protestants-evangelisch erfgoed en zal trachten deze zo objectief mogelijk te formuleren. Desgevraagd mag hij zijn eigen visie verwoorden.

De leerkracht PEGO is gedoopt en belijdend lid van een protestants-evangelische kerk of gemeente. Hij geeft les vanuit zijn geloofsovertuiging met respect voor de hem toevertrouwde leerlingen, hun standpunten en hun familiale en sociale context.De leerkracht PEGO vertegenwoordigt niet de denominatie of strekking waartoe hij behoort, maar is ertoe gehouden op respectvolle wijze om te gaan met de opvattingen van de leerlingen en hun ouders en met hun familiale en sociale context zonder zijn eigen opvattingen op te dringen.

Van de leerkracht PEGO wordt verwacht ook buiten zijn eigen lesuren een positieve bijdrage te leveren aan het geheel van het schoolgebeuren: als het goed is, ervaart het schoolteam zijn of haar aanwezigheid als een verrijking.

Zoals iedere leerkracht heeft ook de leerkracht PEGO een discretie-plicht (gewoonlijk beroepsgeheim genoemd). Dat wil zeggen dat alle vertrouwelijke informatie over leerlingen en hun families die men in het kader van zijn onderwijsopdracht verneemt, binnen de schoolmuren dient te blijven. Ook de besprekingen in de (delibererende) klassenraad vallen hieronder. Wel is er meldingsplicht bij de bevoegde instanties van gevallen van kindermishandeling en dergelijke.